تبلیغات
حشره شناسی - قارچ ها ، ویروس ها و ویروئیدها
حشره شناسی
ببخش و بگذر
صفحه نخست       پست الکترونیک          تماس با ما              ATOM            طراح قالب
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگ


ضمن سلام و خوش آمد گویی ، لطفا با ارسال ایمیل مرا در جریان نظرات و سوالات خود قرار دهید . در صورت نیاز میتوانید با شماره زیر تماس بگیرید.
باسپاس
mob: 09372950810
Email:poneh66@gmail.com

مدیر وبلاگ :تک درخت مزرعه
نویسندگان
نظرسنجی
مطالب وبلاگ را چگونه ارزیابی می کنید ؟

1 . قارچ ها

در حال حاضر میکولوژیست ها واژة قارچ ( Fungus ) را به موجوداتی اطلاق می کنند که فاقد ریشه ، ساقه ، برگ ، کلروفیل و سیستم آوندی بوده و تولید اسپور ( اندام زایشی ـ واحد تولید مثل قارچ ها ) می نمایند .

اندام رویشی قارچ ها به نام های ریسه ، تال ( thallus ) و یا هیف ( hyphae ) خوانده می شود و به مجموعه هیف ها میسیلیوم می گویند .

هیف ممکن است دارای دیوارة عرضی و یا فاقد آن باشد . در هیف های بدون دیوارة عرضی ، سیتوپلاسم و هسته بطور یکنواخت پراکنده بوده و در هیف های با دیوارة عرضی ، به هر قسمت از هیف که با دیوارة عرضی از قسمت دیگر جدا می شود ، یک سلول قارچ می گویند .

غشاء قارچ ها غالباً از دو نوع مواد پروتوپلاسمی و پلی ساکارید تشکیل می شود .

قارچ ها به علت نداشتن کلروفیل قادر به ساختن غذای خود نبوده بلکه آن را از موجودات دیگر تأمین می کنند ( هتروتروف Hetrotrophe ) .

اغلب قارچ های پست و ساپروفیت ، زندگی داخل سلولی دارند و مستقیماً مواد غذایی داخل سلول را از طریق هیف ، جذب می کنند . قارچ هایی که زندگی بین سلولی دارند اندامی به نام مکینه یا هاستوریوم به داخل سلول می فرستند که بوسیلة آنها مواد غذایی لازم برای هیف ، از سلول میزبان تأمین می شود .

قارچ هایی که دارای پارازیت اجباری هستند دارای میزبان اختصاصی می باشند . بعضی فقط به یک گونه و حتی به یک واریته حمله می کند ولی بعضی از قارچ ها مثل Penicillium از مربا ، چرم و ... نیز تغذیه می کنند .

قار چ ها PH اسیدی را دوست دارند ( 6 ـ 5/4 ) و نور برای رشد آنها مهم نیست .

برخی از قارچ ها زهر یا میکوتوکسین تولید کرده و عوارض مختلف از جمله سرطان در انسان و دام ایجاد می کنند .

ـ تولید آفلاتوکسین Aflatoxin توسط قارچ های Aspergillus flavus و A . parasiticus

ـ ترشح اوکراتوکسین توسط گونه های  A . ochraccus و Penicillium viridicatum

ـ ترشح فرمونیسین توسط قارچ Fusarium moniliform

قارچ ها از مهمترین موجودات مولد آنتی بیوتیک هستند .

ـ پنی سیلین مشهورترین آنتی بیوتیک ها ، توسط قارچ Penicillium chrysogenum تولید می شود .

تولید مثل در قارچ ها :

قارچ ها در تولید مثل خود اسپور تولید می کنند که علاوه بر تکثیر و انتشار ، عامل بقا به شمار می رود .

از جوانه زدن اسپور ، لوله یا رشتة کوتاهی به نام لولة تندش ( germ tube ) ظاهر می شود که پس از رشد ، هیف قارچ را تشکیل

می دهد .

اسپور قارچ ها به روش جنسی و غیر جنسی تشکیل شده ، همچنین می توانند هاپلوئید یا دیپلوئید باشد .

الف ) تولید مثل جنسی قارچ ها : در تولید مثل جنسی ، اندام جنسی نرو ماده مشارکت دارند . در این حالت سلول تخم یا زیگوت Zygot تشکیل می شود .

به اندامی که سلول های جنسی روی آن قرار دارند گامتانژیوم gametangium می گویند .

اگر گامت ها روی یک پایه یا هیف قرار داشته باشند آن را قارچ یک پایه هموتالیک خوانده ، ولی چنانچه گامت ها روی دو هیف جداگانه باشند آن قارچ را دو پایه هتروتالیک می گویند .

تولید مثل جنسی طی سه مرحلة زیر انجام می شود :

ü     مرحلة پلاسموگامی : در این مرحله پروتوپلاسم دو سلول نر و ماده با هم مخلوط شده ، بدون اینکه هسته ها ترکیب شوند و سلول دی کاریوتیک یا دارای  n + n کروموزوم را تشکیل می دهند .

ü     مرحلة کاریوگامی : در این مرحله هسته های نر و مادة سلول دی کاریوتیک با هم ادغام شده و هستة دیپلوئید یا n2 کروموزومی سلول تخم را تشکیل می دهند .

ü     مرحلة تقسیم هسته یا کاهش کروموزومی : در این مرحله هستة n2 کروموزومی ، تبدیل به چند هستة n کروموزومی ( هاپلوئید ) می گردد و بدین صورت یک اسپور قارچ با دیوارة عرضی بوجود می آید .

ب ) تولید مثل غیر جنسی : این تولید مثل در تکثیر و گسترش قارچ ها حائز اهمیت بوده چرا که وظیفة انتشار را بر عهده دارند و در طول یک فصل زراعی ، چندین بار تکرار می شود .

قطعه قطعه شدن هیف ، تقسیم سلولی ، جوانه زدن ، تولید کلامیدوسپور ( اسپوری با دیوارة ضخیم که معمولاً بعنوان عامل زمستان گذران تلقی می شود ) و تولید اسپور به روش های مختلف از این نوعند .

اسپور ممکن است بصورت زیر تشکیل شود :

الف ) کنیدیفر : پایه ای شبیه به هیف که در انتهای آن اسپور قرار دارد . در این حالت اسپورهای غیر جنسی را کنیدی و پایه را کنیدی بر می نامند . کنیدی برها ممکن است داخل اندام های زیر تشکیل شوند :

ـ پیکنید Picnidium : اندام کوزه مانند که داخل آن کنیدیفر و کنیدی تشکیل می شود .

ـ اسپورودفیوم Sporodochium : اندام بالشتک مانند که روی آن کنیدی بر و کنیدی تشکیل می شود . این اندام توسط قارچ فوزاریوم بوجود می آید .

ـ آسروول Acervulus : مجموعه ای از کنیدی ها که در زیر اپیدرم یا کوتیکول میزبان تشکیل شده و سبب پاره شدن اپیدرم یا کوتیکول می گردد .

ـ کُرمی یا سینما Coremium : اندامی است که از اتصال پایه های کنیدی بر در سطح میزبان تشکیل شده و بصورت ستون دیده

می شود ( کنیدی های مجتمع که در ابتدا به هم چسبیده و در انتها از هم باز می باشند ) . این اندام توسط قارچ Rosellinia و قارچ های دیگر بوجود می آید .

ب ) اسپرانژ یا هاگدان : محفظه ای است کیسه مانند که مواد پروتوپلاسمی آن به چند اسپور تبدیل می شود .

به اسپورهای داخل اسپورانژ ، اسپورانژیوسپر و به پایة اسپورانژ ، اسپورانژبر ( اسپرانژیوفر ) گویند .

اسپور متحرک را زئوسپر Zoospore و اسپور غیر متحرک را آپلانوسپور Aplanospore می گویند .

گذری بر سلسلة قارچ ها Funji :

سلسلة قارچ ها دارای چهار شاخة زیر می باشد :

1 . شاخة Chytridiomycota : دارای زئوسپر ، ریسه فاقد دیوارة عرضی ، دیوارة سلولی از جنس کتین یا گلوکان

2 . شاخة Zygomycota : فاقد زئوسپر ، ریسه در برخی دارای دیوارة عرضی ، دیوارة سلولی از کتین ، لقاح جنسی از طریق تماس گامتانژهای

 نر و ماده مشابه ( ایزوگامت ) ، اسپور جنسی به نام زیگوسپر و اسپور غیر جنسی اسپورانژیوسپر

3 . شاخة Ascomycota : فاقد زئوسپر ، ریسه دارای دیوارة عرضی ، جنس دیوارة سلولی از کتین ، تولید مثل جنسی از طریق آمیزش اندام جنسی نر و ماده ( آنتریدی + آسکوگون ) و سلول حاصل آسکوسپور .

آسکوسپورها داخل کیسه هایی به نام آسک بوجود می آیند . آسک ها اغلب داخل اندامی به نام آسکوکارپ دیده می شوند .

اشکال مختلف آسکوکارپ :

ـ پرتیس ( کوزه ای شکل )

ـ آپوتیس ( بشقابی شکل )

ـ کلیستوتیس ( کروی شکل )

عده ای از این قارچ ها آسک های خود را داخل حفره ای درون آستروما به نام آسکوستروما قرار می دهند و عده ای فاقد آسکوکارپند .

4 . شاخة Basidiomycota : فاقد زئوسپر ، ریسه دارای دیوارة عرضی ، جنس دیوارة سلولی از کتین ، اسپورهای جنسی به نام بازیدیوسپور روی اندامی به نام بازید تشکیل می شوند . در بسیاری از این قارچ ها بازید داخل اندامی به نام بازیدیوکارپ بوجود می آید . بازید اندام گرزی شکل بوده که روی آن بازیدیوسپورها تشکیل می شوند .

دارای دو راسته است :

ـ راستة Uredinales ( زنگ ها ) : فاقد بازیدیوکارپ و دارای 5 مرحله ( اسپرماگونی ، ائسیا n) ) ، اوردیا ( n + n ) ، تلیا ( n2 ) ،

بازیدیا ( n ) )

ü     قارچی که تمام این 5 مرحله را داشته باشد ماکروسیکل خوانده می شود .

ü     قارچی که تمام این 5 مرحله را نداشته باشد میکروسیکل خوانده می شود .

اگر تمام این 5 مرحله روی یک میزبان باشد آنرا زنگ تک میزبانه و اگر روی دو میزبان باشد آنرا زنگ دو میزبانه گویند .

در زنگ های دو میزبانه میزبان اول را میزبان اصلی و میزبان دوم را میزبان حد واسط گویند . مثل زنگ سیب و سرو که سیب میزبان اصلی و سرو میزبان حد واسط است .

ـ راستة Ustilaginales ( سیاهک ها ) : همیشه یک میزبانه بوده ، دارای دو نوع اسپور ( تلیوسپور و بازیدیوسپور ) .

اسپور مقاوم یا تلیوسپور گاهاً کلامیدوسپور خوانده می شود .

قارچ های ناقص Deuteromycota :

 این قارچ ها فاقد تولید مثل جنسی اند و فرم غیر جنسی قارچ های آسکومیست و بازیدیومیست هستند .

سلسلة Stramenopila :

شاخة Oomycota : دارای زئوسپر ، میوز داخل گامتانژ انجام می شود و اسپور جنسی اُاُسپور نام دارد .

2 . ویروس ها

ویروس ها موجودات بسیار ریزی هستند که با میکروسکوپ معمولی دیده نمی شوند . انگل اجباری درون سلولی بوده و فقط در سلول زنده تکثیر می یابند .

به لحاظ ساختمانی ، از نوکلئوپروتئین ساخته شده اند و ممکن است در بعضی ویروس ها بجز پروتئین و اسیدنوکلئیک ، مواد دیگری نظیر لیپید و آنزیم های ویژه یافت شود .

دارای یک مادة وراثتی از نوع DNA یا RNA بوده که هر کدام می توانند یک رشته ای ( ss ) یا دو رشته ای ( ds ) باشند .

پوشش پروتئینی ویروس ها به کپسید معروف بوده که از اجزای پروتئین مشابه تشکیل شده است . به هر یک از این اجزا کپسول می گویند .

اندازه و شکل ویروس ها :

1 . ویروس های میله ای : در این ویروس ها ، واحد های پروتئینی بصورت منظم قرار می گیرند .

2 . ویروس های ایزومتریک یا گرد : این ویروس ها در مقطع عرضی توخالی به نظر می رسند و پوستة اطراف آنها را ترکیب نامشخصی از واحد های پروتئینی و اسیدنوکلئیک احاطه می کند .

3 . ویروس های رشته ای : شبیه نخ هستند .

4 . ویروس های باسیلی شکل : پیکر این ویروس ها نسبتاً درشت بوده و شکل بعضی از آنها در دو انتها گرد و باسیلی شکل و در برخی در یک انتها گرد و در انتهای دیگر تخت هستند و فشنگ مانند می باشند .

ـ ویروس ها پس از ورود به سلول گیاهی ، از طریق نسخه برداری ( Replication ) تکثیر می یابند .

ویروس ها در گیاه به دو صورت حرکت می کنند :

ـ حرکت اول کند است . در این روش ویروس از طریق پلاسمودسماتاها ( پل های بین سلولی ) ، سلول به سلول منتقل می شوند . این حرکت در ابتدای آلودگی گیاه به ویروس است .

ـ حرکت دوم سریع است . در این حالت ویروس معمولاً از راه آوند های آبکش در سلول های غربالی به حرکت در می آیند .

حرکت ویروس ها در سلول های جوان و بلند سریعتر است .

سرعت حرکت ویروس ها در دمای بالا تر بیشتر است .علت شاید به خاطر زیاد شدن حرکت پروتوپلاسمی و فعالیت های سلولی باشد .

ویروس کوتولگی یونجه Alfalfa dwarf virus فقط در آوند های چوبی حرکت می کند .

3 . ویروئیدها ( شبه ویروس )

به آن گروه از عوامل ریزتر از ویروس ، اطلاق می شود که فاقد پوشش پروتئینی هستند . این موجودات قادر به تکثیر در یاخته بوده ، در برخی از موجودات بیماریزا می باشند .

به نظر می رسد ویروئید با مکانیسم نامشخص به درون هستة یاخته راه یافته و در آنجا تکثیر می یابد .

نوع مطلب : کشاورزی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
شنبه 26 شهریور 1390
یکشنبه 16 اردیبهشت 1397 08:11 ق.ظ
Quality articles is the important to interest the people to pay a visit the web site, that's what this web site is
providing.
جمعه 3 آذر 1396 05:23 ب.ظ
پست خوب من چیزی جدید و چالش برانگیز در وبسایتهایی که هر روز از آنها میپرسم یاد میگیرم
همیشه جالب است که از طریق مطالب دیگر نویسندگان بخوانید
و چیزی از وب سایت های دیگر تمرین کنید.
سه شنبه 30 آبان 1396 07:09 ب.ظ
من دوست داشتم همانطور که شما در اینجا دریافت می کنید انجام می شود.

طرح ذوق، مواد تالیفی خود را شیک.
با این وجود، شما فرماندهی را بر آن داشتید که مایل به ارائه زیر است.

ناخوشایند بدون شک بعد از آن دقیقا همانطور که قبلا دیده اید دوباره آمده است
این همان چیزی است که تقریبا در اغلب موارد در مورد این افزایش است.
یکشنبه 30 مهر 1396 05:32 ب.ظ
ممنون عالی بود
یکشنبه 30 مهر 1396 12:16 ب.ظ
ممنون عالی بود
شنبه 18 شهریور 1396 02:48 ب.ظ
When I initially left a comment I seem to have clicked on the -Notify me
when new comments are added- checkbox and now whenever a comment is
added I get 4 emails with the exact same comment. Is there
a means you can remove me from that service? Kudos!
سه شنبه 10 مرداد 1396 01:53 ب.ظ
I pay a visit daily a few blogs and sites to read posts, except this webpage gives quality based writing.
دوشنبه 9 مرداد 1396 09:54 ب.ظ
What's up to all, the contents present at this web site
are actually remarkable for people knowledge, well, keep
up the good work fellows.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی